Coficient heeft enkele interessante websites verzameld met een omschrijving van zowel de organisatie als te inhoud van de site. Onder meer vindt u er Rethinking Construction , Siemens, Klickt, BouwtaaK kenniscentrum, SBR, BouwBeter , SEV en CUR


Organisatie en webadres
Omschrijving
Rethinking Construction is een gezamenlijke innovatieprogramma van opdrachtgevers, bouwkolom en de overheid in Engeland. Het is een initiatief dat in de tweede helft van de negentiger jaren is gestart en dat nu een grote aanjager van vernieuwing van de Engelse bouwnijverheid is geworden en tevens een voorbeeld is voor veel landen in de wereld.
(www.rethinkingconstruction.org)

Het RC-programma heeft als vertrekpunt het verbeteren van de dienstverlening aan de klant/eindgebruiker en de gezondheid van de sector. Het stelt duidelijke verbeterdoelen tav het niveau van kapitaalkosten, bouwtijd, voorspelbaarheid, aantal bouwfouten en ongelukken, productiviteit, omzet en winstgevendheid. Het programma richt zich vooral op innovatie van het bouwproces en innovatie van de bedrijven in de bouwkolom. Belangrijke thema's zijn Integratie van ontwerp en uitvoering, nieuwe vormen van samenwerking en inkoop, standaardisatie en industrialisatie, ICT, nieuwe soorten dienstverlening en respect voor mensen. Er zijn op die onderwerpen onderzoeksresultaten, beschrijvingen van demonstratieprojecten, en diverse handige instrumenten te downloaden. Vanuit de site zijn er uitstapjes mogelijk naar de deelprogramma's, voor het propageren van Best Practices Woningbouw, ICT, de Movement voor innovation, het vergroten van het respect van en voor mensen
Building services Best Practice is een onderdeel van Rethinking Construction en richt zich speciaal op innovatie van de bedrijfsvoering
(http://www.bsbpp.org.uk/cbpp/bsbpp)

De onderwerpen die hier worden behandeld betreffen zowel innovatief beleid (strategie en organisatie) voor bedrijven in de bouwnijverheid als innovatieve organisatieverandering. En ook hier zijn weer onderzoeksresultaten, goede voorbeelden en handleidingen te downloaden.
Siemens
Siemens is een wereldconcern op het gebied van elektronica en een belangrijke toeleverancier van de bouw. Siemens Nederland vervult binnen Siemens een voortrekkersrol in het zoeken naar nieuwe organisatievormen die de klant beter bedienen.
www.Siemens.nl

Siemens geeft op de site een beeld van haar beleid, organisatie, producten en dienstverlening. Het is een mooie site die makkelijk navigeert. Het deel over de onderneming is een voorbeeld van goed uitgewerkt ondernemingsbeleid met een nieuwe kijk op organiseren. In het deel over Centers of competence wordt duidelijk hoe alle kennis binnen (en buiten) Siemens wordt gebundeld om klantproblemen op te lossen.
Klickt
KLICT (Ketennetwerken, Clusters & ICT) is in 1999 van start gegaan. KLICT stimuleert de ontwikkeling en toepassing van kennis op het gebied van keten- en netwerkkunde.
(www.klict.org)

Er zijn drie aandachtsgebieden geformuleerd, namelijk transparantie van ketens en netwerken, vraagsturing van ketens en netwerken en herconfiguratie van ketens en netwerken. En ook hier zijn weer onderzoeksresultaten, goede voorbeelden en handleidingen te downloaden. Het kent geen specifieke aandacht voor de bouwnijverheid wel voor retail en landbouw.
BouwtaaK kenniscentrum
Optimale beheersing van ingewikkelde processen bepaalt uiteindelijk de meest gunstige prijs/kwaliteitsverhouding. Daarom hebben wij in samenwerking met BouwtaaK KennisCentrum onder de naam HOTPLANS een uniek bouwprocesmodel ontwikkeld.
BouwtaaK is een initiatief van de Aan de Stegge Verenigde bedrijven.
(www.bouwtaak.nl)

Op de site vind je artikelen en verwijzingen naar innovaties van het bouwproces, de organisatie ervan en verbetering van de bedrijfsvoering zoals die binnen ASVB ontwikkeld zijn. Belangrijk daarbij zijn allerlei innovaties bij ICT-gebied.
SBR
Stichting Bouwresearch (SBR), verzamelt kennis en informatie die bouwpartners nodig hebben in hun dagelijks werk. Theoretisch goed onderbouwd en praktisch toepasbaar
(www.sbr.nl)

Op de site is veel informatie te vinden over duurzaam en gezond bouwen, consumentgericht bouwen, procesinnovatie en bouwtechniek. Veel is te downloaden of te bestellen.
BouwBeter
BouwBeter is een programma voor innovatie van processen, systemen en bedrijven in de B&U-sector in Nederland. Het is een initiatief van de overheid en de brancheorganisaties met grote steun van SBR. De deelnemende bedrijven zijn de koplopers in de sector en die werken samen om een brug te slaan tussen innovatie en praktijk.
(www.bouwbeter.nl)

Op de site is informatie te vinden over het programma, de deelnemers en de resultaten tot nu toe. In 2003 wordt de site verder uitgebouwd met Best practices, studieresultaten en met praktische tools.
SEV
De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) wil dat mensen beter gaan wonen. Omdat mensen verschillend zijn en voortdurend veranderen, stellen ze ook steeds andere eisen aan hun huis en woonomgeving. De SEV speelt een rol in die veranderingen, door experimenten op het gebied van wonen en bouwen te initiëren en te begeleiden. Op basis van die experimenten formuleert de SEV beleidsadviezen die kunnen leiden tot aanpassing van regels en wetten.
(www.sev.nl)

In deze site kunt u lezen welke programma's de SEV uitvoert en ondersteunt. Dat kunnen voorbeeldprojecten zijn, maar ook prijsvragen en zelfstandige experimenten. U kunt publicaties over experimenten bestellen, de evenementenagenda raadplegen en het laatste nieuws van de SEV lezen. Ook het kwartaalblad van de SEV, Het Experiment, kunt u downloaden.
Op de deelsite (www.sev.nl/ifd) is vooral veel te vinden over IFD.

CUR
De CUR is een netwerk van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het aandachtsgebied betreft kennis op het gebied van ruimtelijke inrichting, en infrastructuur, civiele techniek en bouwtechniek. Vooral voor de GWW-sector.
(www.cur.nl)
U kunt op de site publicaties van CUR bestellen; rapporten, handboeken en aanbevelingen. Veel publicaties hebben de techniek als ingang, vaak is.m. verwerking van beton en staal.
Via deze site is er toegang tot diverse eigen innovatieprogramma’s (die met ICES/KIS gelden worden ondersteund, zoals PSIB). Ook Visi, een IT initiatief voor verbetering van communicatie in Bouwprojecten, is hier bereikbaar.

KEI
kenniscentrum stedelijke vernieuwing is een onafhankelijk intermediair tussen vraag en aanbod van kennis over stedelijke vernieuwing en herstructurering. KEI werkt met een netwerk van organisaties die betrokken zijn bij het stedelijk vernieuwingsproces. De missie van KEI is helder en ambitieus: KEI wil met haar dienstverlening het tempo en het rendement bij stedelijke vernieuwing verbeteren.
www.kei-centrum.nl

Op de site veel informatie over stedelijke herstructurering en een overzicht van organisaties die op dit terrein actief zijn.
Onderzoeksinstituut OTB
Het Onderzoeksinstuut OTB is gespecialiseerd in onafhankelijk onderzoek en advies op het gebied van wonen, bouwen en de gebouwde omgeving. Het instituut is onderdeel van de Technische Universiteit Delft
www.otb.tudelft.nl

Publicaties over: Bouwregelgeving en kwaliteitszorg, Duurzaam en gezond wonen, Financiële en economische aspecten van wonen, Geo-informatie, Gis-Technologie, Grondbeleid, Intermodaal goederenvervoer en stadsdistributie, Marktsignaleringssystemen, Ruimtelijke ontwikkeling, Ruimtelijke sturing, Sociaal-ruimtelijke samenhang, Stedelijke vernieuwing, Strategisch voorraadbeleid en technisch beheer, Huisvestingssystemen, Woonvoorkeuren en woningmarktonderzoek, Woonbeleid, Wonen en zorg

Nationaal Dubo Centrum
kennispartner voor duurzaam bouwen.
Landelijk, onafhankelijk centrum voor informatie, communicatie en kennis over duurzaam bouwen voor alle professionals betrokken bij de inrichting van de gebouwde omgeving. Informatie en draagvlak staan centraal met als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de woon-, werk- en leefomgeving .
www.dubo-centrum.nl

Er zijn publicaties geordend per sector (woningbouw, utiliteitsbouw, stedenbouw en GWW) en per thema (energie, water, materialen, afval, binnenmilieu, duurzaam ontwerpen, ruimtelijke kwaliteit en mobiliteit).

SCP Sociaal Cultureel Planbureau
Een wetenschappelijk instituut dat zelfstandig onderzoek doet. Op basis van dit onderzoek brengt het, gevraagd en ongevraagd, adviezen uit aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties. De adviezen worden gepubliceerd in boekvorm en zijn gratis beschikbaar op internet www.scp.nl

Hier is veel materiaal dat bij beleidsvorming van ondernemingen van belang kan zijn. Terreinen zijn o.m: Arbeid, Collectieve sector/openbare financiën, Collectieve sector/inkomensverdeling, Criminaliteit, Doelmatigheid, Onderwijs, Participatie, Publieke Opinie, Justitie, Sociale Zekerheid, Wonen, Welzijn, Zorg, Vrijetijdsbesteding, Armoede, Cultuur, Toekomst

Novem
Novem wil graag een doorslaggevende rol vervullen op de weg naar een duurzame samenleving op het gebied van energie en milieu. Daarom brengt Novem doelen van overheid en markt samen, stemt zij vraag en aanbod op elkaar af, stimuleert zij de ontwikkeling van nieuwe technieken en zorgt zij ervoor dat kennis voor iedereen toegankelijk is.
www.novem.nl

Zeer veel publicaties over duurzaam bouwen.

Nirov
Vereniging voor professionals in ruimtelijke ontwikkeling van stad, land en regio.
www.nirov.nlZeer veel publicaties over ruimtelijke inrichting

SMO Stichting Maatschappij en Ondernemen
De Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) is een kenniscentrum dat een actieve rol speelt in de dialoog tussen bedrijfsleven, overheid en samenleving
www.smo.nl

SMO initieert een veelheid aan projecten in opdracht van of in samenwerking met ondernemingen en/of overheid. Met deze projecten creëert SMO ruimte voor vernieuwing in het bedrijfsleven, en levert zij een bijdrage aan de interactie van overheid, bedrijfsleven en het maatschappelijke middenveld. Zij brengt daarover baanbrekende boeken uit. Op de site zijn daarvan samenvattingen te vinden.

STT Stichting Toekomstbeeld der Techniek Het doel van STT is om door middel van kennisoverdracht (kennisfusie en kennisdiffusie) bij te dragen aan een meer integraal beeld van de toekomstige Nederlandse samenleving met betrekkingtot technische ontwikkelingen in samenhang met andere ontwikkelingen in de maatschappij.  www.stt.nl


Als resultaat van verkennend toekomstgericht onderzoek zijn er meerdere boeken en downloads op de site te vinden.